T? b?p đ?p hi?n đ?i c?n gi?i quy?t nh?ng tiêu chí nào?T? b?p đ?p c?n gi?i quy?t đ??c các tiêu chí v? tính th?m m? và công năng. Chúng giúp mang đ?n s? nh?t quán, hài hòa v? màu s?c và ki?u dáng. Bên c?nh đó cũng gi?i quy?t các k? v?ng s? d?ng và nâng cao ch?t l??ng s?ng cho gia ch?.- Có cách b? trí công năng b?p hi?u qu? và chính xác, giúp ng??i dùng thu?n ti?n s? d?ng- Trang thi?t b?, ph? ki?n b?p đ??c s?p x?p thông minh, liên k?t hài hòa v?i t? g?- Tính th?m m? tân ti?n, lý t??ng v?i n?i th?t cho nhà đ?p- Đ?m b?o hi?u qu? s? d?ng và kh? năng v?n hành c?a t?ng khu v?c trong b?p- H? th?ng đi?n và n??c đ??c thi?t k? g?n gàng, tr?n b? và đ?m b?o an toàn cho ng??i dùngNh?ng hình dáng t? b?p đ?p đ??c ?a chu?ng hi?n nayHi?n nay có 5 ki?u dáng t? b?p đ?p đ??c ?a chu?ng g?m: ch? i, L, G, U và song song. M?i dáng b?p khác nhau s? t??ng ?ng v?i t?ng nguy?n v?ng s? d?ng cũng nh? đ?c đi?m nhà ?.T? b?p ch? i- T? b?p đ?p ch? i là gi?i pháp thi?t k? b?p cho không gian nhà h?p ít di?n tích khu khu đ?t ho?c căn h? chung c?.- Là ki?u t? b?p nh? v?i các thi?t b? b?p đ??c b? trí trên m?t đ??ng th?ng. B?n r?a s? n?m gi?a v?i t? l?nh và b?p hai bên.- B?n có th? m? r?ng t?ng di?n tích xây d?ng l?u tr? cho t? b?p ch? i b?ng cách b? trí thêm t? b?p trên.T? b?p ch? L- Là thi?t k? t? b?p đ?p g?m có hai nhánh ch?y d?c theo 2 b?c t??ng mang đ?n m?t góc vuông. Góc vuông c?a t? b?p s? giúp t?n d?ng không gian góc phòng, góc ch?t hi?u qu?.- Là cách th?c thi?t k? b?p linh ho?t và đ??c nhi?u ng??i quan tâm nh?t.- T? b?p ch? L giúp phân chia khu v?c n?u n??ng theo nguyên t?c tam giác vàng. Giúp b?n đ?n gi?n và thu?n ti?n khi thao tác trong b?p.T? b?p ch? U- T? b?p ch? U g?m có 3 nhánh n?m trên 3 m?t t??ng c?a căn b?p. Thi?t k? t? b?p đ?p ch? U th??ng c?a phòng b?p bi?t l?p ho?c có di?n tích khu khu đ?t r?ng rãi.- Thi?t k? b?p ch? U phân chia căn b?p thành 3 khu v?c làm vi?c g?n gàng. https://tubepphuctho.com/tu-bep-go-tu-nhien/ https://tubepphuctho.com/danh-muc/tu-bep-go-cong-nghiep/tu-bep-nhu/ https://tubepphuctho.com/bao-gia-tu-bep-laminate-an-cuong-noi-that-phuc-tho/ <img src="https://mocshop.com.vn/library/module_new/tu-bep-go-do-tu-nhien_s2005.jpg">


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-04 (日) 15:06:23 (58d)