Vinhomes Dream City là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình d?ch v? nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?, t?a l?c t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. T?i RVNG Dream City Văn Giang, quy mô h?n 4454 ha đ??c phát tri?n v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng và bi?n ??c m? s? h?u nhà t?i Hà N?i, H?ng Yên thành hi?n th?c. Khu đô th? cũng đã t?o nên m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i, đ?ng c?p đ?t tiêu chu?n Singapore trong t??ng lai. Ti?p n?i thành công c?a các d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City v?i các bi?t th?, nhà ph?, shophouse và căn h? sang tr?ng th? hi?n d?u ?n hi?n đ?i, ki?n ??trúc tinh t? đ?ng th?i t?o nên chu?i căn h? cao c?p. Vingroup đã xây d?ng m?t s? thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a thành ph? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0279451181 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS