N?m ? bìa r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha và đ??c bao quanh b?i Dãy núi R?ng, Dragon Ocean Đ? S?n là m?t trong nh?ng n?i l?u trú t?t nh?t ? Đ? S?n, H?i Phòng. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. S? phát tri?n c?a Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n trong vòng 2-3 năm t?i. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a.Nó có 480ha đ?t khai hoang, đáp ?ng các tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Bãi bi?n nhân t?o tr?i dài 1 km, r?ng 23 ha là đi?m thu hút chính c?a Dragon Ocean Đ? S?n. Đi?m đ?c đáo nh?t c?a bãi bi?n này là n??c trong toàn b? khu v?c g?n nh? luôn trong xanh, v??t qua đ? đ?c c?a n??c bi?n Đ? S?n. Dragon Ocean Đ? S?n l?y tên t? m?t d? án c?a T?p đoàn Geleximco t?a l?c t?i huy?n V?n H??ng, thành ph? H? Chí Minh, có tên là khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n đ??c h??ng t?i là qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n l?n nh?t mi?n b?c, v?i di?n tích 480ha, d? án s? cung c?p m?t s?n ph?m v?i ch?t l??ng cao nh?t. Đây là nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá, ti?m năng, h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:04:16 (80d)