Nguyễn Tuấn Anh là người sáng lập và là tác giả của trang tin Thongtineuro.com. Trang này là một kênh tin tức thể thao với lượng người truy cập đông đảo, đặc biệt là trong các chuyên mục về bóng đá như Bảng xếp hạng, Lịch thi đấu, Đội bóng…

Thongtineuro.com không chỉ là một trang web, mà còn là đứa con tinh thần mà Nguyễn Tuấn Anh đã dành nhiều năm để nuôi dưỡng. Bằng tình yêu và đam mê với bóng đá, anh đã tạo ra một nền tảng uy tín cho những người đam mê bóng đá có thể giao lưu và tìm hiểu thông tin chính xác.

Thông tin liên hệ:

Tên: Nguyễn Anh Tuấn

Sinh Ngày: 19/08/1991

Website: https://thongtineuro.com/author/nguyenanhtuan/

Địa chỉ: Hà Nội

Hashtag: #nguyenanhtuan, #Founderthongtineuro, #CEOthongtineuro #thongtineuro # euro2024 #ceoanhtuan

https://www.facebook.com/anhtuanthongtineuro/

https://www.youtube.com/@anhtuanthongtineuro

https://twitter.com/anhtuaneuro

https://www.linkedin.com/in/anhtuanthongtineuro/

https://www.pinterest.com/anhtuanthongtineuro/

https://www.blogger.com/profile/04770583638646806396

https://gravatar.com/anhtuanthongtineuro

https://www.tumblr.com/anhtuanthongtineuro


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-04-23 (火) 18:58:01 (30d)